بسم الله الرحمن الرحيم


ترجمه دعاي عهد


خدايا اى پروردگار نور بزرگو پروردگار كرسى بلند


و پروردگار درياى جوشان ، و فرو فرستنده تورات و انجيل و زبور


و پروردگار درياى جوشان ،و فرو فرستنده قرآن برزگ


و پروردگار فرشتگان مقرب و پيمبران و مرسلين


خدايا از تو خواهم به ذات بزرگوارت


و به نور جمال تابانت و فرمانروائى ديرينه ات ، اى زنده اى پاينده


از تو خواهم بدان نامت كه روشن شد بدان آسمانها و زمينها


و بدان نامت كه صالح و شايسته گشتند بدان پيشينيان و پسينيان


اى زنده پيش از هر موجود، و اى زنده پس از هر موجود زنده و اى زنده در آن هنگام كه زنده اى وجود نداشت


اي زنده كن مردگان و اى ميراننده زندگان اى زنده اى كه معبودى جز تو نيست


خدایا برسان به مولاى ما آن امام راهنماى راه يافته و قيام كننده به فرمان تو


كه درودهاى خدا بر او و پدران پاكش باد از طرف همه مردان و زنان با ايمان


در شرقهاى زمين و غربهاى آن هموار آن و كوهش ، خشكى آن و دريايش ،

و از طرف من و پدر و مادرم درود هائى هموزن عرش خدا و شماره كلمات و سخنان او و آنچه را دانشش احصاء كرده و كتاب و دفترش بدان احاطه دارد


خدايا من تازه مى كنم در بامداد اين روز و هر چه زندگى كنم از روزهاى ديگر عهدو پيمان


عهدو پيمان و بيعتى براى آن حضرت در گردنم كه هرگز از آن سرنه پيچم و دست نكشم هرگز،


خدايا قرار ده مرا از ياران و كمك كارانش و دفاع كنندگان از او و شتابندگان بسوى او در برآوردن خواسته هايش و انجام دستورات


و اوامرش و مدافعين از آن حضرت و پيشى گيرندگان بسوى خواسته اش و شهادت يافتگان پيش رويش


خدايا اگر حائل شد ميان من و او آن مرگى كه قرار داده اى آن را بر بندگانت حتمى ومقرر

پس بيرونم آر از گورم ، كفن به خود پيچيده با شميشر آخته ، و نيزه برهنه ، پاسخ ‌گويان به نداى آن خواننده بزرگوار در شهر و باديه


خدايا بنمايان به من آن جمال ارجمند و آن پيشانى نورانى پسنديده را


و سرمه وصال ديدارش را به يك نگاه به ديده ام بكش


و شتاب كن در ظهورش و آسان گردان خروجش را و وسيع گردان راهش را و مرا به راه او درآور


و دستورش را نافذ گردان و پشتش را محكم كن ، و آباد گردان خدايا بدست او شهرها و بلادت را ؛ و زنده گردان بوسيله اش بندگانت را


زيرا كه تو فرمودى و گفته ات حق است (كه فرمودى ):

((آشكار شد تبهكارى در خشكى و دريا بخاطر كرده هاى مردم


پس آشكار كن براى ما خدايا نماينده ات را و فرزند دختر پيامبرت كه همنام رسول تو است


تا دست نيابد به هيچ باطلى جز آنكه از هم بدراند و پابرجا كند حق را و ثابت كند آن را


و بگردان آن بزرگوار را خدايا پناهگاه ستمديدگان بندگانت ،‌ و ياور كسى كه جز تو ياورى برايش يافت نشود


و تازه كننده آن احكامى كه از كتاب تو تعطيل مانده و محكم كننده آنچه رسيده از نشانه هاى دين و آئينت و دستورات پيامبرت صلى اللّه عليه و آله

و قرارش ده خدايا از آنانكه نگاهش دارى از صولت و حمله زورگويان


خدايا شاد گردان (دل ) پيامبرت محمد صلى اللّه عليه و آله را به ديدارش و هم چنين هم كه در دعوتش از آن حضرت پيروى كرد ، و رحم كن به بيچارگى ما پس از آن حضرت


اي خدا غم و اندوه دوري آن بزرگوار را به ظهورش از قلوب اين امت برطرف گردان و براي آرامش دل های ما به ظهورش تعجيل فرما


اينان ظهورش را دور پندارند ولى ما كه نزديك مى بينيم به مهرت اى مهربانترین مهربانان


شتاب كن ؛ شتاب كن ؛ اي مولاي من ؛ اي صاحب الزمان